Slim omgaan met je regenwater rond het huis en in de tuin

Infiltratie rondom de woning in het kort

Voor de technische voorschriften omtrent infiltratie, zoals de dimensionering, neemt ACO de nieuwe Vlaamse verordening van 5 juli 2013 als referentie.

Dimensionering infiltratie?
Voorzie 25 liter per aangesloten m² verharding/dakoppervlak.

Hergebruik regenwater & infiltratie?
Trek van de berekening 60 m² af als in het waterbeheer rondom de woning een regenwaterput van 5000 liter voor het hergebruik van water wordt voorzien. Het oppervlaktewater van verhardingen mag evenwel niet naar de regenwaterput omwille van een mogelijk lichte vervuiling. Je mag die wel achter de regenwaterput op de infiltratievoorziening aansluiten.

Dak & verharding apart bekijken?
Afvoergoten of bijgebouwen achteraan in de tuin hoef je niet specifiek te koppelen aan de infiltratievoorziening achter de regenwaterput, gelegen aan de straatkant en het hemelwater van het dak opvangend. Een apart systeem voor de tuin biedt voordelen naar prijs en uitvoering. Vaak wordt de tuinverharding overigens pas in een latere bouwfase aangelegd. Maak het jezelf makkelijk, kies voor evolutie en niet voor revolutie ...

Contactvlak met de ondergrond of bodem?
De gevraagde infiltratie-oppervlakte, het effectief infiltrerend contactvlak met de ondergrond, moet minstens 4 m² per 100 m² oppervlakte bedragen. De bodem mag niet meegeteld worden, enkel de buitenste zijwanden van de infiltratievoorziening. Bij de vaststelling van enkele centimeters grondwater dient dit aantal cm² afgetrokken te worden van de bekomen infiltratie-oppervlakte.

Water rondom de woning?
Hou oppervlaktewater van de woning en van de perceelgrens van de buren weg! Bovengronds en ondergronds! Zo ook bij infiltratievoorziening, bij ondichte kelders neem je zelfs 4 meter afstand.

Overloop naar de straat?
Een overloop staat voor veiligheid bij een eventuele verzadiging van het infiltratiesysteem, net zoals de bodem in bepaalde regio’s oververzadigd kan zijn bij een extreme regenintensiteit. Maar je hebt dan al een mooie bijdrage geleverd door een voorziening in te bouwen. Vele liters water blijven in de tuin!

Inbouwvoorschriften
Alle voorschriften naar inbouw en regelgeving moeten gerespecteerd worden. Sommige infiltratievoorzieningen mogen onder een verharding gelegd worden, al is een inbouw in gazon of onverhard terrein aangewezen. Infiltratiesystemen voor de tuin, relatief beperkt qua capaciteit, zijn vaak niet inspecteerbaar. De watertoevoer erheen verloopt het best via een inspectieput (niet inbegrepen), waar eventuele vuildeeltjes kunnen bezinken. Andere vuilwerende voorzieningen, zoals bladvangers in afvoergoten, worden aangeraden. Een andere optie is de plaatsing van een regenwaterfilter in de toevoerbuizen.
Volgende parameters moeten gunstig zijn alvorens infiltratiesystemen te plaatsen:

  • Een goede infiltratiecapaciteit van de grond. Stevige kleigrond laat geen infiltratie toe.
  • De grondwaterstand mag niet te hoog zijn.
  • Een infiltratiesysteem mag niet geplaatst worden in een drinkwaterwingebied.

Lukt infiltratie niet? (Vraagstelling geldend bij de nieuwe Vlaamse verordening hemelwater van 5 juli 2013)
Dan gaat men je waarschijnlijk wel een extra buffervoorziening voorschrijven, capaciteit 25 liter per vierkante meter, met een doorvoerdebiet van zo’n 10 à 20 liter per seconde voor het verlaten van het privédomein. De verordening spreekt ook over de eventuele aanleg van WADI’s. Dit is een ‘open vijver of bekken’ in de tuin welke tijdelijk water moet bufferen. Maar is dit technisch realiseerbaar in een vlakke tuin van 300 m²? Een open bekken vormt trouwens een gevaar voor kinderen in de tuin.

Moeten we de tuin voortaan nu heel anders gaan inrichten? (Vraagstelling geldend bij de nieuwe Vlaamse verordening hemelwater van 5 juli 2013)
Neen. Niet alles gaat op in nieuwe regels. Infiltratie is verplicht op percelen van minstens 250 m². Geldend voor nieuwbouw, uitbreiding en verbouwing. Verharde oppervlakten van 40 m² of groter dienen aangesloten te worden op een voorziening, voor daken geldt hetzelfde. Al is er voor waterondoorlatende verhardingen pas een vergunningsplicht vanaf 80 m², de strikt noodzakelijke toegangsweg zelfs niet inbegrepen. Het ’lokaal opvangen en afleiden van hemelwater’ is evenwel nodig, ongeacht de grootte van een oppervlakte.
ACO helpt u hierbij. Contacteer ons voor bijkomende info.
We geven je wel al een antwoord op de meest gestelde vraag van particulieren en professionele tuinaannemers: ‘In principe mag je de nieuwe verharde zones kleiner dan 40 m² nog steeds direct op de RWA-leiding of, indien niet aanwezig, op de gemengde riolering aansluiten. Onderbouw jouw dossier met de melding dat het tuinontwerp rekening houdt met de infiltratie van regenwater. De moderne tuin wordt immers opgedeeld in diverse kamers van gras, grind, tegels, kleiklinkers, ... Onverharde en verharde cellen. We zien nog heel weinig heel grote oppervlakten in éénzelfde verharding bijvoorbeeld. Weet ook ... Goten of afvoerputten die enkel kuiswater opvangen, die gaan sowieso naar de gemengde riolering’.

Nieuwe verkavelingen en infiltratie? (Vraagstelling geldend bij de nieuwe Vlaamse verordering hemelwater van 5 juli 2013))
Voor nieuwe verkavelingen moet een collectief bufferings- en infiltratiebekken aangelegd worden. ACO concipieerde hiervoor de ACO Stormbrixx infiltratiebekkens. Voor de berekening van de opvangcapaciteit neemt men dan 80 m² per kavel, samen met het totaal aantal vierkante meter nieuwe wegverharding. De individuele perceelvoorschriften blijven tevens behouden.

Meer weten?
Ga snel naar het   Rapport van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid  (Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater).

© Raphaël Van Overstraeten - ACO Passavant

Vragen?

Vragen?

Waar ACO House & Garden producten kopen?